ظرفیت ها وانتخاب رشته

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت سال 1394

دوره

نام دانشگاه

نام رشته

نام گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

3

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

3

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

5

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

4

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

4

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

4

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

4

روزانه

دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

3

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

3

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

4

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

3

پذیرش با عنوان مدیریت – مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

4

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

مدیریت تطبیقی و توسعه

4

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

مدیریت تطبیقی و توسعه

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

کسب وکار هوشمند

4

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات و توسعه فناوری

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات و توسعه فناوری

5

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت رفتاری

3

روزانه

دانشگاه خوارزمی – تهران

مدیریت

مدیریت رفتاری

6

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان

مدیریت

مدیریت رفتاری

2

روزانه

دانشگاه لرستان – خرم آباد

مدیریت

مدیریت رفتاری

3

روزانه

دانشگاه خوارزمی – تهران

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

6

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

2

روزانه

دانشگاه لرستان – خرم آباد

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

3

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت سیستم ها

3

روزانه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران

مدیریت

مدیریت سیستم ها

5

شرایط در دفترچه انتخاب رشته- فقط مرد

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران

مدیریت

مدیریت سیستم ها

4

روزانه

دانشگاه شیراز

مدیریت

مدیریت سیستم ها

3

روزانه

دانشگاه صنعتی شریف – تهران

مدیریت

مدیریت سیستم ها

5

روزانه

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران

مدیریت

مدیریت بازاریابی بین الملل

4

فقط زن

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

2

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

4

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

3

روزانه

دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

2

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

2

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

4

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

5

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه مازندران – بابلسر

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

3

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

3

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت

تحقیق درعملیات

2

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

تحقیق درعملیات

3

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

تحقیق درعملیات

4

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

تحقیق درعملیات

3

روزانه

دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

مدیریت

تحقیق درعملیات

2

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

تحقیق درعملیات

2

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت

تحقیق درعملیات

3

روزانه

دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت

مدیریت مالی

3

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت مالی

3

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران

مدیریت

مدیریت مالی

4

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت

مدیریت مالی

3

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت رسانه ای

3

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

گردشگری

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

گردشگری

5

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت تکنولوژی

مدیریت نوآوری

4

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت تکنولوژی

مدیریت نوآوری

3

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تحقیق و توسعه

3

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تحقیق و توسعه

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تحقیق و توسعه

5

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

مدیریت تکنولوژی

مدیریت انتقال تکنولوژی

2

محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

سیاست گذاری علم و فناوری

3

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

سیاست گذاری علم و فناوری

2

محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

روزانه

دانشگاه مازندران – بابلسر

سیاست گذاری علم و فناوری

4

روزانه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

سیاست گذاری علم و فناوری

2

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه تهران

حرفه ای مدیریت

تصمیم گیری و سیاست گذاری

4

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

حرفه ای مدیریت

تصمیم گیری و سیاست گذاری

5

عنوان مدرک دکترای تخصصی نمی باشد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

مدیریت سازمان های دولتی ایران

سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی)

2

محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

روزانه

دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت پیشگیری از جرم

5

شرایط در دفترچه انتخاب رشته- فقط مرد

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت توسعه

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

3

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

2

پذیرش با عنوان مدیریت – مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

کسب وکار هوشمند

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت رفتاری

2

نوبت دوم

دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان

مدیریت

مدیریت رفتاری

1

نوبت دوم

دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

1

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت سیستم ها

2

نوبت دوم

دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران)- تهران

مدیریت

مدیریت بازاریابی بین الملل

3

فقط زن

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

مدیریت تولید وعملیات

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت تولید وعملیات

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

تحقیق درعملیات

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

تحقیق درعملیات

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

تحقیق درعملیات

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت

مدیریت مالی

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت رسانه ای

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت تکنولوژی

مدیریت نوآوری

2

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت تکنولوژی

مدیریت نوآوری

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تحقیق و توسعه

2

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس

سیاست گذاری علم و فناوری

1

نوبت دوم

دانشگاه تهران

حرفه ای مدیریت

تصمیم گیری و سیاست گذاری

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت توسعه

2

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

3

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

3

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

رفتار سازمانی

5

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

5

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران

گردشگری

5

پذیرش با عنوان مدیریت گردشگری

پردیس خودگردان

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

7

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

7

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

4

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

7

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

3

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت دولتی

مدیریت تطبیقی و توسعه

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت خدمات و توسعه فناوری

5

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت

مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی

7

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی – تهران

مدیریت

مدیریت رفتاری

6

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج)

مدیریت

مدیریت رفتاری

5

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

7

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج)

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

5

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی – تهران

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

6

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت

مدیریت تولید وعملیات

2

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت

مدیریت تولید وعملیات

7

پردیس خودگردان

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

مدیریت

مدیریت تولید وعملیات

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت

مدیریت تولید وعملیات

5

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه یزد

مدیریت

مدیریت تولید وعملیات

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت

تحقیق درعملیات

7

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت

تحقیق درعملیات

2

پردیس خودگردان

دانشگاه یزد

مدیریت

تحقیق درعملیات

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت

مدیریت مالی

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت

مدیریت مالی

7

پردیس خودگردان

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

مدیریت

مدیریت مالی

4

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت رسانه ای

3

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

مدیریت رسانه ای

7

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

گردشگری

5

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

مدیریت تکنولوژی

مدیریت نوآوری

3

پردیس خودگردان

دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران

مدیریت تکنولوژی

مدیریت انتقال تکنولوژی

2

پردیس خودگردان

دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران

حرفه ای مدیریت

تصمیم گیری و سیاست گذاری

4

عنوان مدرک دکترای تخصصی نمی باشد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

درمرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره

نام دانشگاه

نام رشته

نام گرایش

ظرفیت

توضیحات

روزانه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

سیاست گذاری علم و فناوری

2

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

1

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

1

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

2

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

رفتار سازمانی

2

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

3

پردیس خودگردان

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

2

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

2

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

مدیریت بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

2

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی – تهران

مدیریت

مدیریت رفتاری

1

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی – تهران

مدیریت

مدیریت منابع انسانی

2

محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران

روزانه

دانشگاه گیلان – رشت

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

4

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن