ظرفیت ها وانتخاب رشته

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت  سال 1392

دوره تحصیلی

کد رشته محل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام گرایش

ظرفیت نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

1410

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

8

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

روزانه

1411

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

10

گرایش مدیریت بازاریابی

روزانه

1412

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

3

عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1413

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

4

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1414

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

4

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1415

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

3

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1416

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

5

مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

روزانه

1417

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی

4

گرایش مدیریت بازاریابی

روزانه

1418

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

5

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

1419

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

1

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1420

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

2

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1421

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

1

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1422

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

2

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم

پیام نور

1423

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

5

پردیس

1424

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

3

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

1425

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

5

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

1426

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

3

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

روزانه

1427

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1428

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

3

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1429

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

3

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1430

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه – محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1431

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی ­گذاری عمومی -محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1432

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

5

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

1433

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

مدیریت دولتی

7

گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی

روزانه

1434

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

مدیریت دولتی

7

گرایش رفتارسازمانی

روزانه

1435

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

مدیریت دولتی

7

گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

روزانه

1436

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

مدیریت دولتی

7

گرایش مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

1438

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

1

عنوان رشته مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1439

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

1

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1440

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

عنوان رشته- مدیریت منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1441

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم ­گیری و خط ­مشی­ گذاری  -محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1442

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

عنوان رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه -محل تحصیل پردیس قم

پیام نور

1443

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

5

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

پیام نور

1444

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

5

گرایش رفتار سازمانی

پردیس

1445

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

3

گرایش مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

1886

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

5

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج

روزانه

1446

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

2

پژوهش محور

روزانه

1447

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت فناوری اطلاعات

5

روزانه

1448

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

3

محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1449

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت فناوری اطلاعات

5

نوبت دوم

1450

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

1

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

پردیس

1451

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت فناوری اطلاعات

3

محل تحصیل پردیس دانشگاه

روزانه

1452

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان

مدیریت

3

گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور

روزانه

1911

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت بحران – پژوهش محور

روزانه

1453

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است

روزانه

1454

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

5

گرایش مدیریت سیاست­گذاری بخش عمومی

روزانه

1455

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

3

گرایش مدیریت سیستم­ها

روزانه

1887

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

3

گرایش مدیریت سیستم­ها – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

روزانه

1456

دانشگاه تهران

مدیریت

5

عنوان رشته سیاست­گذاری  علم و فناوری می­ باشد-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین

روزانه

1457

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1458

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1459

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت می­باشد دانشگاه گرایش را مشخص می ­نماید.

روزانه

1460

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات می­باشد- محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

1461

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1462

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1463

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت –رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1464

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1465

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

1466

دانشگاه تهران

مدیریت

2

مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان

روزانه

1467

دانشگاه تهران

مدیریت

3

مدیریت منابع انسانی- بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان- محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

روزانه

1468

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت

8

فقط مرد- مدیریت سیستم­ها- سایر شرایط در دفترچه

روزانه

1469

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

1470

دانشگاه سمنان

مدیریت

3

مدیریت بازاریابی بین ­المللی

روزانه

1471

دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان

مدیریت

1

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

1472

دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان

مدیریت

1

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

1473

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

4

گرایش تولید و عملیات

روزانه

1474

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

4

مدیریت مالی

روزانه

1475

دانشگاه شیراز

مدیریت

3

گرایش مدیریت سیستم­ها

روزانه

1476

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­باشد

روزانه

1477

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی

روزانه

1478

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

5

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

1479

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

5

گرایش تولید و عملیات

روزانه

1480

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

4

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

1481

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

4

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

1482

دانشگاه لرستان-خرم آباد

مدیریت

3

گرایش رفتار سازمانی

روزانه

1483

دانشگاه لرستان-خرم آباد

مدیریت

3

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

1484

دانشگاه مازندران-بابلسر

مدیریت

2

عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است.

روزانه

1485

دانشگاه مازندران-بابلسر

مدیریت

7

گرایش مدیریت تولید و عملیات

نوبت دوم

1486

دانشگاه تهران

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی –محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1487

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت- سیاست­ گذاری علم و فناوری-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون

نوبت دوم

1488

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1489

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1490

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت-مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1491

دانشگاه تهران

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1492

دانشگاه تهران

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1493

دانشگاه تهران

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1494

دانشگاه تهران

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

1888

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت – توسعه – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

پردیس

1495

دانشگاه تهران

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

1496

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

1497

دانشگاه تهران

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می ­باشد- محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

1498

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است.محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

1499

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش

پردیس

1889

دانشگاه تهران

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت-مدیریت مالی – محل تحصیل پردیس البرز – کرج

پردیس

1920

دانشگاه تهران

مدیریت

5

محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

1500

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

6

عنوان رشته دکتری حرفه ­ای مدیریت گرایش تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری می­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران-(عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی­ باشد)

پردیس

1501

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی می ­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران

پردیس

1502

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

3

محل تحصیل پردیس کرج- عنوان رشته مدیریت منابع انسانی

پردیس

1503

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

2

گرایش تولید و عملیات-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

1504

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

2

مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

1505

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

3

رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

1506

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

1507

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

3

گرایش تحقیق در عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

1508

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

3

گرایش تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

1509

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

3

محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

1890

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

5

عنوان رشته مدیریت – مدیریت رسانه ای – محل تحصیل پردیس البرز کرج

روزانه

1510

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت  گردشگری

5

روزانه

1916

پژوهشکده گردشگری وابسته به جهاد دانشگاهی

مدیریت  گردشگری

2

پژوهش محور

غیر انتفاعی

1511

دانشگاه علم و فرهنگ –تهران(غیرانتفاعی)

مدیریت  گردشگری

4

پردیس

1512

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت  گردشگری

3

محل تحصیل پردیس دانشگاه

 در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

کد محل تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان گرایش

ظرفیت

 

توضیحات

روزانه

9238

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت صنعتی

4

پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

9239

دانشگاه یزد

مدیریت بازرگانی

5

روزانه

1911

پژوهشگاه مهندسی بحران ­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص ­پژوه- اصفهان

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت بحران- پژوهش محور

روزانه

9240

 دانشگاه الزهرا(س)

مدیریت

5

فقط زن- مدیریت گرایش بازاریابی بین­ المللی

روزانه

1453

دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است

روزانه

9241

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

5

گرایش مدیریت بازاریابی بین­ الملل

روزانه

9242

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

1

گرایش بازاریابی بین­ الملل –بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

روزانه

9243

دانشگاه سمنان

مدیریت

4

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

9244

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت تولید و عملیات

روزانه

1469

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

9245

دانشگاه سمنان

مدیریت

4

گرایش مدیریت سیستم­ها

روزانه

9246

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

1470

دانشگاه سمنان

مدیریت

5

مدیریت بازاریابی بین­ المللی

روزانه

9247

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت

1

پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

9248

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت

1

گرایش رفتار سازمانی –پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

9249

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت

1

گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

9250

دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت

3

فقط مرد- عنوان مصوب مدیریت تکنولوژی می­باشد

روزانه

9251

دانشگاه یزد

مدیریت

5

مدیریت تولید و عملیات

نوبت دوم

1420

دانشگاه تهران

مدیریت  بازرگانی

2

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1422

دانشگاه تهران

مدیریت  بازرگانی

2

عنوان رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم –فارابی

نوبت دوم

1441

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی گذاری –محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1442

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

عنوان رشته مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1440

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی –قم

نوبت دوم

9252

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت  فناوری اطلاعات

1

نوبت دوم

1450

دانشگاه تهران

مدیریت  فناوری اطلاعات

1

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

9253

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

1

مدیریت بازاریابی بین­ الملل

نوبت دوم

9254

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

1

گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی

نوبت دوم

9255

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

1

گرایش مدیریت سیستم­ها

نوبت دوم

1491

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت- تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1492

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت- تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1486

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1487

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت- سیاستگذاری علم و فناوری- محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین

نوبت دوم

1490

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

1493

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت- مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1494

دانشگاه تهران

مدیریت

4

عنوان رشته مدیریت- مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

9618

دانشگاه تهران

مدیریت

3

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

1489

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

9619

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه ­ای

3

محل تحصیل پردیس قم

پردیس خودگردان

1886

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط مشی­ گذاری  عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج

پردیس خودگردان

1495

دانشگاه تهران

مدیریت

5

 -عنوان رشته مدیریت-مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس خودگردان

1496

دانشگاه تهران

مدیریت

2

-عنوان رشته مدیریت –مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش

پردیس خودگردان

1889

دانشگاه تهران

مدیریت

5

با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی –محل تحصیل پردیس البرز- کرج

پردیس خودگردان

1497

دانشگاه تهران

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­ باشد محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس خودگردان

1498

دانشگاه تهران

مدیریت

2

عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است. محل تحصیل پردیس کیش

پردیس خودگردان

1499

دانشگاه تهران

مدیریت

1

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی می­ باشد.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش.

پردیس خودگردان

1920

دانشگاه تهران

مدیریت

5

عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس خودگردان

1509

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

3

مطابق تعرفه پردیس- محل تحصیل پردیس کیش

پردیس خودگردان

1890

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ای

3

با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت رسانه­ ای- محل تحصیل پردیس البرز- کرج

پردیس خودگردان

1512

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت گردشگری

2

محل تحصیل پردیس دانشگاه

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن