آخرین خبرها
خانه / ظرفیت ها وانتخاب رشته / دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت سال ۱۳۹۲

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت سال ۱۳۹۲

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت  سال ۱۳۹۲

دوره تحصیلی

کد رشته محل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام گرایش

ظرفیت نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

۱۴۱۰

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

۸

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

روزانه

۱۴۱۱

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

۱۰

گرایش مدیریت بازاریابی

روزانه

۱۴۱۲

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۳

عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۱۳

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۴

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۱۴

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۴

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۱۵

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۳

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۱۶

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۵

مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

روزانه

۱۴۱۷

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی

۴

گرایش مدیریت بازاریابی

روزانه

۱۴۱۸

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

۵

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

۱۴۱۹

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۱

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۲۰

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۲

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۴۲۱

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۱

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۲۲

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۲

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم

پیام نور

۱۴۲۳

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

۵

پردیس

۱۴۲۴

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۳

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

۱۴۲۵

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

۵

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

۱۴۲۶

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

۳

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

روزانه

۱۴۲۷

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۴

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۲۸

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۳

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۲۹

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۳

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۳۰

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۴

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه – محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۳۱

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۴

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی ­گذاری عمومی -محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۳۲

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

۵

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

۱۴۳۳

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

مدیریت دولتی

۷

گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی

روزانه

۱۴۳۴

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

مدیریت دولتی

۷

گرایش رفتارسازمانی

روزانه

۱۴۳۵

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

مدیریت دولتی

۷

گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

روزانه

۱۴۳۶

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

مدیریت دولتی

۷

گرایش مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

۱۴۳۸

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۱

عنوان رشته مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۳۹

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۱

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۴۰

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۲

عنوان رشته- مدیریت منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۴۴۱

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۲

عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم ­گیری و خط ­مشی­ گذاری  -محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۴۴۲

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۲

عنوان رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه -محل تحصیل پردیس قم

پیام نور

۱۴۴۳

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

۵

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

پیام نور

۱۴۴۴

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

۵

گرایش رفتار سازمانی

پردیس

۱۴۴۵

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

۳

گرایش مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۸۸۶

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۵

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج

روزانه

۱۴۴۶

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

۲

پژوهش محور

روزانه

۱۴۴۷

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت فناوری اطلاعات

۵

روزانه

۱۴۴۸

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

۳

محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۴۹

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت فناوری اطلاعات

۵

نوبت دوم

۱۴۵۰

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

۱

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

پردیس

۱۴۵۱

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت فناوری اطلاعات

۳

محل تحصیل پردیس دانشگاه

روزانه

۱۴۵۲

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان

مدیریت

۳

گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور

روزانه

۱۹۱۱

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت بحران – پژوهش محور

روزانه

۱۴۵۳

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است

روزانه

۱۴۵۴

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۵

گرایش مدیریت سیاست­گذاری بخش عمومی

روزانه

۱۴۵۵

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۳

گرایش مدیریت سیستم­ها

روزانه

۱۸۸۷

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۳

گرایش مدیریت سیستم­ها – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

روزانه

۱۴۵۶

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

عنوان رشته سیاست­گذاری  علم و فناوری می­ باشد-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین

روزانه

۱۴۵۷

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۵۸

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۵۹

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت می­باشد دانشگاه گرایش را مشخص می ­نماید.

روزانه

۱۴۶۰

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات می­باشد- محل تحصیل دانشکده مدیریت

روزانه

۱۴۶۱

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۶۲

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۶۳

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت –رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۶۴

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۶۵

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۴۶۶

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان

روزانه

۱۴۶۷

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

مدیریت منابع انسانی- بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان- محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

روزانه

۱۴۶۸

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت

۸

فقط مرد- مدیریت سیستم­ها- سایر شرایط در دفترچه

روزانه

۱۴۶۹

دانشگاه سمنان

مدیریت

۲

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

۱۴۷۰

دانشگاه سمنان

مدیریت

۳

مدیریت بازاریابی بین ­المللی

روزانه

۱۴۷۱

دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان

مدیریت

۱

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

۱۴۷۲

دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان

مدیریت

۱

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

۱۴۷۳

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

۴

گرایش تولید و عملیات

روزانه

۱۴۷۴

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

۴

مدیریت مالی

روزانه

۱۴۷۵

دانشگاه شیراز

مدیریت

۳

گرایش مدیریت سیستم­ها

روزانه

۱۴۷۶

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­باشد

روزانه

۱۴۷۷

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی

روزانه

۱۴۷۸

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۵

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

۱۴۷۹

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۵

گرایش تولید و عملیات

روزانه

۱۴۸۰

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

۴

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

۱۴۸۱

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

۴

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

۱۴۸۲

دانشگاه لرستان-خرم آباد

مدیریت

۳

گرایش رفتار سازمانی

روزانه

۱۴۸۳

دانشگاه لرستان-خرم آباد

مدیریت

۳

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

۱۴۸۴

دانشگاه مازندران-بابلسر

مدیریت

۲

عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است.

روزانه

۱۴۸۵

دانشگاه مازندران-بابلسر

مدیریت

۷

گرایش مدیریت تولید و عملیات

نوبت دوم

۱۴۸۶

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی –محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۴۸۷

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت- سیاست­ گذاری علم و فناوری-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون

نوبت دوم

۱۴۸۸

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۸۹

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۹۰

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت-مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۹۱

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۴۹۲

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۴۹۳

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۴۹۴

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم

نوبت دوم

۱۸۸۸

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت – توسعه – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

پردیس

۱۴۹۵

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

۱۴۹۶

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

۱۴۹۷

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می ­باشد- محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

۱۴۹۸

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است.محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

۱۴۹۹

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش

پردیس

۱۸۸۹

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت-مدیریت مالی – محل تحصیل پردیس البرز – کرج

پردیس

۱۹۲۰

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس

۱۵۰۰

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

۶

عنوان رشته دکتری حرفه ­ای مدیریت گرایش تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری می­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران-(عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی­ باشد)

پردیس

۱۵۰۱

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی می ­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران

پردیس

۱۵۰۲

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

۳

محل تحصیل پردیس کرج- عنوان رشته مدیریت منابع انسانی

پردیس

۱۵۰۳

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

۲

گرایش تولید و عملیات-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۵۰۴

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

۲

مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۵۰۵

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۳

رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۵۰۶

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۵۰۷

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۳

گرایش تحقیق در عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۵۰۸

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

۳

گرایش تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۵۰۹

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

۳

محل تحصیل پردیس کیش

پردیس

۱۸۹۰

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

۵

عنوان رشته مدیریت – مدیریت رسانه ای – محل تحصیل پردیس البرز کرج

روزانه

۱۵۱۰

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت  گردشگری

۵

روزانه

۱۹۱۶

پژوهشکده گردشگری وابسته به جهاد دانشگاهی

مدیریت  گردشگری

۲

پژوهش محور

غیر انتفاعی

۱۵۱۱

دانشگاه علم و فرهنگ –تهران(غیرانتفاعی)

مدیریت  گردشگری

۴

پردیس

۱۵۱۲

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت  گردشگری

۳

محل تحصیل پردیس دانشگاه

 در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

کد محل تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان گرایش

ظرفیت

 

توضیحات

روزانه

۹۲۳۸

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت صنعتی

۴

پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

۹۲۳۹

دانشگاه یزد

مدیریت بازرگانی

۵

روزانه

۱۹۱۱

پژوهشگاه مهندسی بحران ­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص ­پژوه- اصفهان

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت بحران- پژوهش محور

روزانه

۹۲۴۰

 دانشگاه الزهرا(س)

مدیریت

۵

فقط زن- مدیریت گرایش بازاریابی بین­ المللی

روزانه

۱۴۵۳

دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است

روزانه

۹۲۴۱

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۵

گرایش مدیریت بازاریابی بین­ الملل

روزانه

۹۲۴۲

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۱

گرایش بازاریابی بین­ الملل –بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

روزانه

۹۲۴۳

دانشگاه سمنان

مدیریت

۴

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

۹۲۴۴

دانشگاه سمنان

مدیریت

۲

گرایش مدیریت تولید و عملیات

روزانه

۱۴۶۹

دانشگاه سمنان

مدیریت

۲

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

۹۲۴۵

دانشگاه سمنان

مدیریت

۴

گرایش مدیریت سیستم­ها

روزانه

۹۲۴۶

دانشگاه سمنان

مدیریت

۲

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

۱۴۷۰

دانشگاه سمنان

مدیریت

۵

مدیریت بازاریابی بین­ المللی

روزانه

۹۲۴۷

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت

۱

پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

۹۲۴۸

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت

۱

گرایش رفتار سازمانی –پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

۹۲۴۹

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت

۱

گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور- محل تحصیل تهران

روزانه

۹۲۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت

۳

فقط مرد- عنوان مصوب مدیریت تکنولوژی می­باشد

روزانه

۹۲۵۱

دانشگاه یزد

مدیریت

۵

مدیریت تولید و عملیات

نوبت دوم

۱۴۲۰

دانشگاه تهران

مدیریت  بازرگانی

۲

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۲۲

دانشگاه تهران

مدیریت  بازرگانی

۲

عنوان رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم –فارابی

نوبت دوم

۱۴۴۱

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۴

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی گذاری –محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۴۲

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۴

عنوان رشته مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۴۰

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۲

عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی –قم

نوبت دوم

۹۲۵۲

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت  فناوری اطلاعات

۱

نوبت دوم

۱۴۵۰

دانشگاه تهران

مدیریت  فناوری اطلاعات

۱

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

۹۲۵۳

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۱

مدیریت بازاریابی بین­ الملل

نوبت دوم

۹۲۵۴

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۱

گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی

نوبت دوم

۹۲۵۵

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

۱

گرایش مدیریت سیستم­ها

نوبت دوم

۱۴۹۱

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت- تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۹۲

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت- تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۸۶

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۸۷

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت- سیاستگذاری علم و فناوری- محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین

نوبت دوم

۱۴۹۰

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۱۴۹۳

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت- مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۹۴

دانشگاه تهران

مدیریت

۴

عنوان رشته مدیریت- مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۹۶۱۸

دانشگاه تهران

مدیریت

۳

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۴۸۹

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

نوبت دوم

۹۶۱۹

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه ­ای

۳

محل تحصیل پردیس قم

پردیس خودگردان

۱۸۸۶

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

۴

با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط مشی­ گذاری  عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج

پردیس خودگردان

۱۴۹۵

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

 -عنوان رشته مدیریت-مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس خودگردان

۱۴۹۶

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

-عنوان رشته مدیریت –مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش

پردیس خودگردان

۱۸۸۹

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی –محل تحصیل پردیس البرز- کرج

پردیس خودگردان

۱۴۹۷

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­ باشد محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس خودگردان

۱۴۹۸

دانشگاه تهران

مدیریت

۲

عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است. محل تحصیل پردیس کیش

پردیس خودگردان

۱۴۹۹

دانشگاه تهران

مدیریت

۱

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی می­ باشد.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش.

پردیس خودگردان

۱۹۲۰

دانشگاه تهران

مدیریت

۵

عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس البرز کرج

پردیس خودگردان

۱۵۰۹

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

۳

مطابق تعرفه پردیس- محل تحصیل پردیس کیش

پردیس خودگردان

۱۸۹۰

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ای

۳

با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت رسانه­ ای- محل تحصیل پردیس البرز- کرج

پردیس خودگردان

۱۵۱۲

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت گردشگری

۲

محل تحصیل پردیس دانشگاه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*