ظرفیت ها وانتخاب رشته

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در کنکور دکتری مدیریت سال 1395

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در کنکور دکتری مدیریت  سال 1395

گرایشهای مختلف مجموعه های مدیریت و حسابداری و رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی

مجموعه مدیریت

دوره

نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل

نام رشته تحصیلی

نام گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

بورس اعزام به خارج دانشگاه شیراز مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 1 پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک – مدیریت دانش آینده پژوهی
بورس اعزام به خارج دانشگاه تهران گردشگری 1 پذیرش با عنوان مدیریت جهانگردی
بورس اعزام به خارج دانشگاه شیراز گردشگری 1 پذیرش با عنوان مدیریت جهانگردی گرایش مدیریت هتلداری
بورس اعزام به خارج دانشگاه یزد گردشگری 1
بورس اعزام به خارج دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت توسعه 1 پذیرش با عنوان مدیریت امور شهری
بورس اعزام به خارج دانشگاه تهران کارآفرینی 1 پذیرش با عنوان کارآفرینی فناورانه
بورس اعزام به خارج دانشگاه تهران کارآفرینی 1 پذیرش با عنوان ایجاد کسب و کار
بورس اعزام به خارج دانشگاه تهران کارآفرینی 1 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار در کشاورزی و صنایع
بورس اعزام به خارج مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند کارآفرینی 1 پذیرش از هر دو جنس زن و مرد / پذیرش با عنوان ترویج کارآفرینی و مدیریت کسب و کار روستایی و کشاورزی
بورس اعزام به خارج دانشگاه تهران آینده پژوهی 1
بورس اعزام به خارج دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 1 پذیرش با عنوان مدیریت مالی
بورس اعزام به خارج دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 2 پذیرش با عنوان مهندسی مالی
بورس اعزام به خارج دانشگاه فردوسی مشهد مالی مهندسی مالی 1 پذیرش با عنوان مهندسی مالی
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5
روزانه دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5
روزانه موسسه عالی آموزش و پزوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 3
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 3
روزانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 1 پذیرش با عنوان مدیریت فناوری اطلاعات بدون گرایش – پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 7 شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4 امکان تحصیل در زمینه های مختلف مدیریت وجود دارد و دانشجو با مدرک دکتری مدیریت دانش آموخته می شود.
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3
روزانه دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 5
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت صنعتی مالی 4
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مالی 3
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت صنعتی مالی 2
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت صنعتی مالی 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی مالی 5
روزانه دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی 2
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری 5
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری 3 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5
روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت پیشگیری از جرم 7 شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی 3
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی 10 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه کارآفرینی 2
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین آینده پژوهی 3
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آینده پژوهی 3 پژوهش محور
روزانه دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 2
روزانه دانشگاه تهران مالی بانکداری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشکده اطلاعات مدیریت اطلاعات 5 به صورت مشترک با دانشگاه علامه طباطبایی – شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی مالی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری 4
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی 4 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین آینده پژوهی 3
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی بانکداری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران گردشگری 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفترا سازمانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی مالی 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت صنعتی مالی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی مالی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت رسانه ای 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران تصمیم گیری و سیاست گذاری 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در مجموعه مدیریت پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت توضیحات
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند 5
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 3
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 1
روزانه پژوهشکده پولی و بانکی – تهران مالی بانکداری 2 پژوهش محور
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3 شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت صنعتی مالی 2
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری 2 پژوهش محور
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج- صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج- صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای 4
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

مجموعه حسابداری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه اصفهان حسابداری 1
بورس اعزام به خارج دانشگاه شیراز حسابداری 1
بورس اعزام به خارج دانشگاه کردستان – سنندج حسابداری 1
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران حسابداری 6 فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 3
روزانه دانشگاه تهران حسابداری 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حسابداری 3
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حسابداری 5
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز حسابداری 2
روزانه دانشگاه شیراز حسابداری 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حسابداری 5
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 3
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر حسابداری 5
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 2
نوبت دوم دانشگاه تهران حسابداری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حسابداری 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 2
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر حسابداری 4
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) حسابداری 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج ( محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) حسابداری 4
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز حسابداری 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حسابداری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر حسابداری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

رشته مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه بوعلی سینا – همدان مدیریت آموزشی 1 پذیرش با عنوان علوم تربیتی گرایش آموزش و توسعه منابع انسانی
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت آموزشی 4
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4 فقط زن – محل تحصیل واحد خواهران
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان مدیریت آموزشی 2
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت آموزشی 6 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت آموزشی 2
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت آموزشی 3
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت آموزشی 5
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 7
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت آموزشی 5
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج مدیریت آموزشی 3
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مدیریت آموزشی 2
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت آموزشی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت آموزشی 1
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مدیریت آموزشی 2
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت آموزشی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت آموزشی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت آموزشی پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4 فقط زن – محل تحصیل واحد خواهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت آموزشی 1

اطلاعات فوق فقط مربوط به رشته مدیریت آموزشی از گروه علوم تربیتی می باشد و سایر رشته های مجموعه علوم تربیتی را شامل نمی شود.

  رشته مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه اصفهان مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1 پذیرش با عنوان تربیت بدنی
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
روزانه دانشگاه تهران مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه گیلان – رشت مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 2 محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1 محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 5
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / پردیس خودگردان البرز کرج (محل تحصیل صرفا برای ورودی های سال 95 در تهران) مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 7
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت ورزشی پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 2
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 4

اطلاعات فوق فقط مربوط به رشته مدیریت ورزشی از گروه تربیت بدنی می باشد و سایر رشته های مجموعه تربیت بدنی را شامل نمی شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن