دفترچه های کنکور دکتری

دانلود رایگان سوالات تخصصی کنکور دکتری سال 1394

دانلود رایگان سوالات تخصصی کنکور دکتری سال 1394

دفترچه تخصصی هر رشته دکتری

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود آب و هوا شناسی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود علوم اجتماعی
دانلود جمعیت شناسی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود حقوق عمومی
دانلود حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود حقوق بین الملل عمومی
دانلود حقوق خصوصی
دانلود مجموعه علوم سیاسی
دانلود مجموعه مدیریت
دانلود حسابداری
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود روان شناسی تربیتی
دانلود تکنولوژی آموزشی
دانلود آموزش عالی
دانلود روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود سنجش واندازه گیری
دانلود روان شناسی
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود کارآفرینی
دانلود آینده پژوهی
دانلود الهیات – علوم قران و حدیث
دانلود الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات – ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود کلام
دانلود فقه شافعی
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود حقوق نفت وگاز
دانلود اقتصادنفت وگاز
دانلود سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود مالی
دانلود مطالعات زنان
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود زمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی – آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود شیمی -شیمی فیزیک
دانلود شیمی -شیمی الی
دانلود شیمی -شیمی تجزیه
دانلود شیمی -شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی کاربردی
دانلود فیتوشیمی
دانلود هواشناسی
دانلود زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلود زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلود علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
دانلود علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
دانلود علوم جانوری – تکوینی
دانلود زیست شناسی – سلولی و مولکولی
دانلود بیوشیمی
دانلود زیست شناسی – ژنتیک مولکولی
دانلود زیست شناسی – میکروبیولوژی
دانلود بیوفیزیک
دانلود زیست فناوری میکروبی
دانلود آمار
دانلود ریاضی محض
دانلود ریاضی کاربردی
دانلود فیزیک دریا
دانلود زیست شناسی دریا
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلود فیزیک
دانلود فوتونیک
دانلود ژئوفیزیک – لرزه شناسی
دانلود ژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلود ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلود ژئوفیزیک – گرانی سنجی
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود ریززیست فناوری
دانلود بیوانفورماتیک
دانلود علوم کامپیوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود مجموعه مهندسی برق – الکترونیک
دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان)
دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم)
دانلود مجموعه مهندسی برق – قدرت
دانلود مجموعه مهندسی برق – کنترل
دانلود مجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک
دانلود مجموعه مهندسی عمران – سازه
دانلود مجموعه مهندسی عمران – زلزله
دانلود مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلود مجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلود مجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانلود مجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلود مجموعه مهندسی عمران – محیط زیست
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلود مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلود مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلود مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلود مهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلود مهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلود مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلود مهندسی دریا
دانلود مهندسی هوافضا – آئرودینامیک
دانلود مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلود مهندسی هوافضا – سازه
دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلود مهندسی معدن – اکتشاف
دانلود مهندسی معدن – استخراج
دانلود مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلود مهندسی پلیمر – پلیمر
دانلود مهندسی پلیمر – رنگ
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب
دانلود مهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد
دانلود مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود مهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلود مجموعه مهندسی صنایع
دانلود مهندسی نفت -مخازن
دانلود مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانلود مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
دانلود مهندسی موادومتالورژی
دانلود مهندسی شیمی
دانلود مهندسی شیمی – پلیمر
دانلود مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلود فناوری نانو – نانو مواد
دانلود فناوری نانو – نانو الکتریک
دانلود مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
دانلود مهندسی هسته ای – راکتور
دانلود مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلود مهندسی هسته ای – گداخت
دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلود مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود
محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلود محیط زیست – تنوع زیستی
دانلود محیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلود علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلود علوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلود علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلود علوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلود علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلود مهندسی اقتصادکشاورزی
دانلود فرآورده های چندسازه چوب
دانلود صنایع خمیر و کاغذ
دانلود علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلود علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلود علوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلود علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلود فیزیولوژی دام
دانلود تغذیه دام
دانلود اصلاح نژاد دام
دانلود آبیاری و زهکشی
دانلود سازه های آبی
دانلود مهندسی منابع آب
دانلود هواشناسی کشاورزی
دانلود اصلاح نباتات
دانلود زراعت
دانلود علوم علف های هرز
دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود بوم شناسی زراعی
دانلود ترویج وآموزش کشاورزی
دانلود توسعه کشاورزی
دانلود حشره شناسی کشاورزی
دانلود بیماری شناسی گیاهی
دانلود علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلود علوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلود علوم جنگل – جنگل شناسی
دانلود تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود شیلات – عمل آوری
دانلود شیلات – تولید و بهره برداری
دانلود علوم مرتع
دانلود بیابان زدایی
دانلود علوم و مهندسی آبخیزداری
دانلود کشاورزی هسته ای
دانلود علوم طیور
دانلود بیولوژی و آناتومی چوب
دانلود مدیریت پروژه وساخت
دانلود معماری
دانلود شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلود پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود مرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلود جراحی دامپزشکی
دانلود مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاتولوژی دامپزشکی
دانلود بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود بیوشیمی
دانلود بهداشت آبزیان
دانلود بهداشت موادغذایی
دانلود بهداشت خوراک دام
دانلود اپیدمیولوژی
دانلود انگل شناسی دامپزشکی
دانلود باکتری شناسی
دانلود ویروس شناسی
دانلود ایمنی شناسی
دانلود بیوتکنولوژی
دانلود فناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود فیزیولوژی
دانلود آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود بافت شناسی مقایسه ای
دانلود زبان وادبیات فارسی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود آموزش زبان فرانسه
دانلود زبان فرانسه – ادبیات
دانلود آموزش زبان روسی
دانلود آموزش زبان آلمانی
دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسی همگانی
دانلود فرهنگ وزبانهای باستانی
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن