ظرفیت ها وانتخاب رشته

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی دکتری سال 1392

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی دکتری سال 1392

2118–مجموعه مدیریت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه رتبه های دعوت نشده
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 27 ،38، 51، 118، 122، 150، 167 ،187، 204، 215، 216 225، 255
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی 38 ، 40 ، 53 ، 103 ، 150 ، 185 ، 187 ، 204 ، 215 ، 216 260 ، 266
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی می­باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت 7 ، 9 ، 29 ، 30 40 ، 59
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم 29 ، 30 ، 38 ، 53 ، 80 ، 89 ، 90 ، 103 ، 114 150 ، 157
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم 9 ، 15 ، 80 ، 90 ، 114 ، 120 150 ، 157
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت    7، 9 ، 14 ، 15 29، 30
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان 185 ، 187 ، 276 ، 287 359 ، 421
روزانه دانشگاه شهید بهشتی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی 9 ، 29 ، 30 ، 40 ، 53 ، 59 80 ، 83
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 9 ، 15 ، 23 ، 30 ، 40 ، 59 80 ، 83
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل دانشکده مدیریت 80 ، 103 ، 114 ، 126 267 ، 331
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس قم 80 ، 103 ، 267 276 ، 331
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت 75 ، 80 ، 114 ، 126 267 ، 331
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم 267 ، 276 287 ، 331
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی 145 ، 167 ، 260 ، 276 ، 287 ، 319 ، 331 ، 333 ، 345 ، 370 411 ، 465
پردیس دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس کیش 331 ، 471 ، 720 762 ، 915
پردیس دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس البرز کرج 126 ، 276 ، 287 ، 331 ، 357 ، 422 ، 465 ، 471 537 ، 549
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس دانشگاه 276 ، 333 ، 357 ، 36 ، 411 ، 422 ، 450 498 ، 510
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­باشد-محل تحصیل پردیس قم 5 ، 27 ، 104 ، 114 ، 120 150 ، 163
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت 5 ، 7 ، 14 ، 15 ، 27 81 ، 104
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط­مشی­ گذاری عمومی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت 5 ، 14 ، 81 104 ، 145
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه – محل تحصیل پردیس قم 104 ، 163 ، 216 266 ، 298
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­گیری و خط­ مشی ­گذاری عمومی -محل تحصیل پردیس قم 104 ، 120 ، 163 187 ، 260
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی 5 ، 14 ، 15 ، 27 ، 83 ، 90 104 ، 134
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی مدیریت دولتی گرایش تصمیم­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی 260 ، 266
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی 23 ، 134 ، 145 ، 167 ، 225 255 ، 260
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه 145 ، 266 ، 270 298 ، 319
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی 134 ، 145 ، 157 ، 163 255 ، 260
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی محل تحصیل دانشکده مدیریت 310 ، 319
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت 319 ، 345
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته- مدیریت منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم 225 319 ، 333
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم ­گیری و خط ­مشی­گذاری  -محل تحصیل پردیس قم 319 362 ، 370
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه -محل تحصیل پردیس قم 319 333 ، 357
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی 145 ، 260 ، 310 ، 319 ، 333 ، 370 ، 390 ، 411 446 ، 450
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی 225 ، 260 ، 310 ، 319 ، 333 ، 370 ، 390 ، 411 ، 446 ، 450 465 ، 470
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس دانشگاه 333 ، 360 ، 390 ، 450 ، 510 ، 598 648 ، 658
پردیس دانشگاه تهران مدیریت دولتی عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج 360 ، 390 ، 450 ، 510 ، 648 ، 658 720 ، 762
روزانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات پژوهش محور 123 ، 157 ، 185 201 ، 266
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات 7 ، 23 ، 41 ، 43 ، 51 ، 70 ، 89 ، 123 157 ، 185
روزانه دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات محل تحصیل دانشکده مدیریت 7 ، 23 ، 41 ، 43 ، 51 70 ، 123
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت فناوری اطلاعات 23 ، 41 ، 43 ، 51 ، 70 ، 89 ، 123 ، 157 185 ، 201
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 357 ، 370
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت فناوری اطلاعات محل تحصیل پردیس دانشگاه 357 ، 422 ، 523 ، 648 ، 658 688 ، 720
روزانه پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور 225 ، 266 ، 270 302 ، 310
روزانه پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان مدیریت عنوان رشته مدیریت بحران – پژوهش محور 266 ، 270 302 ، 310
روزانه دانشگاه امام صادق(ع) مدیریت عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است 370 483 ، 540
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت گرایش مدیریت سیاست­گذاری بخش عمومی 27 ، 83 ، 104 ، 126 145 ، 157
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت گرایش مدیریت سیستم­ها 40 ، 41 ، 43 ، 51 70 ، 83
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت گرایش مدیریت سیستم­ها – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان 201 359 ، 360
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته سیاست­گذاری  علم و فناوری می­باشد-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین 41 ، 70 ، 123 157 ، 216
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده مدیریت 4 ، 43 ، 70 157 ، 216
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات می­باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت 4 ، 28 83 ، 118
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت می­باشد دانشگاه گرایش را مشخص می ­نماید. 5 ، 30 ، 81 114 ، 130
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات می­باشد- محل تحصیل دانشکده مدیریت 118 ، 156
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم 97 ، 118 ، 122 ، 130 ، 156 ، 157 ، 164 ، 185 260 ، 266
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم 28 ، 89 ، 118 ، 130 156 ، 157
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس قم 90 ، 103 ، 104 ، 130 ، 134 163 ، 204
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم 120 ، 156 ، 157 ، 164 187 ، 201
روزانه دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم 120 185 ، 204
روزانه دانشگاه تهران مدیریت مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان 163 ، 185 ، 187 276 ، 310
روزانه دانشگاه تهران مدیریت مدیریت منابع انسانی- بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان- محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 163 ، 185 ، 187 310 ، 359
روزانه دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیریت فقط مرد- مدیریت سیستم­ها- سایر شرایط در دفترچه 156 ، 201 ، 215 ، 302 ، 319 ، 357 ، 370 ، 554
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت گرایش مدیریت رفتاری 134 ، 150 255 ، 260
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت مدیریت بازاریابی بین ­المللی 38 ، 75 ، 150 ، 185 260 ، 266
روزانه دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان مدیریت گرایش مدیریت رفتاری 255 ، 270 ، 310 333 ، 357
روزانه دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی 255 ، 302 310 ، 333
روزانه دانشگاه شهید بهشتی مدیریت گرایش تولید و عملیات 4 ، 28 ، 83 ، 89 97 ، 118
روزانه دانشگاه شهید بهشتی مدیریت مدیریت مالی 59 157 ، 185
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت گرایش مدیریت سیستم­ها 118 ، 164 260 ، 266
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­باشد 4 ، 70 ، 83 ، 130 157 ، 164
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی 59 ، 75 157 ، 185
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت گرایش تحقیق در عملیات 28 ، 53 ، 97 ، 118 ، 122 130 ، 156
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت گرایش تولید و عملیات 4 ، 28 ، 83 ، 97 118 ، 122
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت گرایش تحقیق در عملیات 53 ، 97 ، 122 ، 156 ، 164 ، 185 260 ، 266
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری 40 ، 75 ، 90 ، 134 ، 150 ، 204 216 ، 255
روزانه دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت گرایش رفتار سازمانی 167 ، 215 ، 255 260 ، 266
روزانه دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی 38 ، 215 ، 255 260 ، 266
روزانه دانشگاه مازندران-بابلسر مدیریت عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است. 75 ، 123 ، 216 266 ، 270
روزانه دانشگاه مازندران-بابلسر مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات 97 ، 122 ، 130 ، 156 ، 164 ، 185 ، 213 ، 260 ، 266 287 ، 298
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی –محل تحصیل پردیس قم 167 319 ، 333
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت- سیاست­گذاری علم و فناوری-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون 287 319 ، 333
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل دانشکده مدیریت 213 302 ، 319
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت 319 ، 333
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت-مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت 213 302 ، 319
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم 213 ، 260 ، 302 319 ، 361
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم 213 ، 302 319 ، 361
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم 302 319 ، 345
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم 204 370 ، 498
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت – توسعه – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 319 ، 331
پردیس دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس البرز کرج 361 ، 474 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 658 688 ، 720
پردیس دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش 688 ، 720 ، 762 1000 ، 1023
پردیس دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می ­باشد- محل تحصیل پردیس البرز کرج 361 ، 648 658 ، 688
پردیس دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است.محل تحصیل پردیس کیش 688 ، 720 ، 762 1000 ، 1023
پردیس دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.محل تحصیل پردیس بین­المللی کیش 477 ، 720 ، 762 1000 ، 1023
پردیس دانشگاه تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت-مدیریت مالی – محل تحصیل پردیس البرز – کرج 549 ، 598 720 ، 762
پردیس دانشگاه تهران مدیریت محل تحصیل پردیس البرز کرج 126 ، 319 ، 331 ، 360 ، 390 ، 450 ، 465 ، 477 ، 510 ، 537 ، 549 648 ، 658
پردیس دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت عنوان رشته دکتری حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاست­گذاری می­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران-(عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی­ باشد) 471 1000 ، 1018
پردیس دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی می ­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران 225 ، 319 ، 422 ، 510 658 ، 688
پردیس دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت محل تحصیل پردیس کرج- عنوان رشته مدیریت منابع انسانی 319 ، 422 ، 537 688 ، 720
پردیس دانشگاه شهید بهشتی مدیریت گرایش تولید و عملیات-محل تحصیل پردیس دانشگاه 361 ، 474 ، 498 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 598 688 ، 720
پردیس دانشگاه شهید بهشتی مدیریت مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس دانشگاه 204 ، 287 ، 357 498 ، 549
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس دانشگاه 498 ، 549 ، 598 658 ، 720
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل پردیس دانشگاه 474 ، 500 ، 648 688 ، 720
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت گرایش تحقیق در عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه 361 ، 474 ، 477 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 658 ، 688 720 ، 762
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت گرایش تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه 361 ، 474 ، 477 ، 498 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 598 ، 658 688 ، 720
پردیس دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ای محل تحصیل پردیس کیش 1000 ، 1018
پردیس دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ای عنوان رشته مدیریت – مدیریت رسانه ای – محل تحصیل پردیس البرز کرج 360 ، 510 ، 648 ، 720 1000 ، 1018
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت  گردشگری 29 ، 59 ، 216 ، 255 266 ، 319
روزانه پژوهشکده گردشگری وابسته به جهاد دانشگاهی مدیریت  گردشگری پژوهش محور 29 ، 266 ، 270 ، 345 ، 359 ، 362 390 ، 411
غیر انتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ –تهران(غیرانتفاعی) مدیریت  گردشگری 319 ، 411 ، 471 ، 537 ، 549 762 ، 915
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت  گردشگری محل تحصیل پردیس دانشگاه 411 ، 549 ، 688 ، 762 915 ، 1000
2136-مجموعه کارآفرینی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه رتبه های دعوت نشده
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی گرایش بخش عمومی 3 ، 18 ، 19 21 ، 22
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی عنوان رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی 24 45 ، 47
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار 3 ، 18 19 ، 21
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان 18 ، 19 ، 21 ، 37 47 ، 51
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار 19 ، 24 45 ، 47
روزانه دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی گرایش توسعه است 3 18 ، 19
روزانه دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی است 3 ، 18 19 ، 21
نوبت دوم دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی می­باشد 24 45 ، 47
نوبت دوم دانشگاه تهران سازمانی توسعه عنوان رشته کارآفرینی با گرایش توسعه است 24 45 ، 47
روزانه دانشگاه تهران فناوری 3 ، 18 19 ، 21
روزانه دانشگاه تهران فناوری بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان 19 ، 21 ، 37 47 ، 51
نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری 19 ، 24 45 ، 47

2137- مجموعه آینده پژوهی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه رتبه های دعوت نشده
روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی آینده پژوهی پژوهش محور 13
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) –قزوین آینده پژوهی 13
روزانه دانشگاه تهران آینده پژوهی 13
نوبت دوم دانشگاه تهران آینده پژوهی 13

2149- مجموعه مالی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه
روزانه دانشگاه تهران مهندسی مالی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 10 ، 12
روزانه دانشگاه تهران بانکداری محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 10 ، 12
روزانه دانشگاه تهران بیمه محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 12
روزانه دانشگاه تهران حقوق مالی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 10 ، 12

2145- مجموعه مدیریت قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه
روزانه دانشگاه امام صادق(ع) مدیریت قراردادهای بین­ المللی نفت و گاز 8
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز مدیریت قراردادهای بین­ المللی نفت و گاز 8

2119-مجموعه حسابداری

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه
روزانه دانشگاه بین­ المللی امام خمینی(ره)-قزوین حسابداری 7
روزانه دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 7
روزانه دانشگاه تهران حسابداری محل تحصیل دانشکده مدیریت 7
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی حسابداری 7
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 7

توضیحات:

  • رتبه های دعوت شده به مصاحبه درج شده، نمونه هایی از افراد دعوت شده هستند و الزاما به معنای آخرین فرد یا افراد دعوت شده نمی باشند
  • رتبه های دعوت نشده به مصاحبه نمونه هایی از داوطلبانی هستند که علیرغم انتخاب آن کدرشته برای آن دعوت به مصاحبه نشده اند. در این زمینه به ذکر دو رتبه بسنده شده و مسلما رتبه های بدتر از رتبه های ذکر شده نیز دعوت به مصاحبه نشده اند.
  • دانشگاههای نوشته شده الزاما به معنای کلیه کدرشته های موجود نمی باشد و ممکن است برخی کدرشته به دلیل عدم وجود اطلاعات درج نشده باشند.
  • اطلاعات فوق مربوط به پذیرش اولیه است و پذیرش تکمیل ظرفیت را شامل نمی شود.
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن