اخبار دکتری مدیریتمصاحبه کنکور دکتری مدیریت

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه دکتری مدیریت سال 1392

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه  دکتری مدیریت سال 1392

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام گرایش

توضیحات

رتبه های دعوت شده به مصاحبه

رتبه های دعوت نشده

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

27 ،38، 51، 118، 122، 150، 167 ،187، 204، 215، 216

225، 255

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بازاریابی

38 ، 40 ، 53 ، 103 ، 150 ، 185 ، 187 ، 204 ، 215 ، 216

260 ، 266

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی می­باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

7 ، 9 ، 29 ، 30

40 ، 59

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم

29 ، 30 ، 38 ، 53 ، 80 ، 89 ، 90 ، 103 ، 114

150 ، 157

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم

9 ، 15 ، 80 ، 90 ، 114 ، 120

150 ، 157

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

   7، 9 ، 14 ، 15

29، 30

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

185 ، 187 ، 276 ، 287

359 ، 421

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بازاریابی

9 ، 29 ، 30 ، 40 ، 53 ، 59

80 ، 83

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

9 ، 15 ، 23 ، 30 ، 40 ، 59

80 ، 83

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل دانشکده مدیریت

80 ، 103 ، 114 ، 126

267 ، 331

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس قم

80 ، 103 ، 267

276 ، 331

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

75 ، 80 ، 114 ، 126

267 ، 331

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم

267 ، 276

287 ، 331

پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

145 ، 167 ، 260 ، 276 ، 287 ، 319 ، 331 ، 333 ، 345 ، 370

411 ، 465

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس کیش

331 ، 471 ، 720

762 ، 915

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس البرز کرج

126 ، 276 ، 287 ، 331 ، 357 ، 422 ، 465 ، 471

537 ، 549

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

276 ، 333 ، 357 ، 36 ، 411 ، 422 ، 450

498 ، 510

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­باشد-محل تحصیل پردیس قم

5 ، 27 ، 104 ، 114 ، 120

150 ، 163

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

5 ، 7 ، 14 ، 15 ، 27

81 ، 104

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط­مشی­ گذاری عمومی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

5 ، 14 ، 81

104 ، 145

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه – محل تحصیل پردیس قم

104 ، 163 ، 216

266 ، 298

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­گیری و خط­ مشی ­گذاری عمومی -محل تحصیل پردیس قم

104 ، 120 ، 163

187 ، 260

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

گرایش مدیریت منابع انسانی

5 ، 14 ، 15 ، 27 ، 83 ، 90

104 ، 134

روزانه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی

مدیریت دولتی

گرایش تصمیم­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی

260 ، 266

روزانه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی

مدیریت دولتی

گرایش رفتارسازمانی

23 ، 134 ، 145 ، 167 ، 225

255 ، 260

روزانه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

مدیریت دولتی

گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

145 ، 266 ، 270

298 ، 319

روزانه

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی

مدیریت دولتی

گرایش مدیریت منابع انسانی

134 ، 145 ، 157 ، 163

255 ، 260

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی محل تحصیل دانشکده مدیریت

310 ، 319

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت

319 ، 345

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته- مدیریت منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم

225

319 ، 333

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم ­گیری و خط ­مشی­گذاری  -محل تحصیل پردیس قم

319

362 ، 370

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه -محل تحصیل پردیس قم

319

333 ، 357

پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

145 ، 260 ، 310 ، 319 ، 333 ، 370 ، 390 ، 411

446 ، 450

پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

گرایش رفتار سازمانی

225 ، 260 ، 310 ، 319 ، 333 ، 370 ، 390 ، 411 ، 446 ، 450

465 ، 470

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

گرایش مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس دانشگاه

333 ، 360 ، 390 ، 450 ، 510 ، 598

648 ، 658

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج

360 ، 390 ، 450 ، 510 ، 648 ، 658

720 ، 762

روزانه

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

پژوهش محور

123 ، 157 ، 185

201 ، 266

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت فناوری اطلاعات

7 ، 23 ، 41 ، 43 ، 51 ، 70 ، 89 ، 123

157 ، 185

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

محل تحصیل دانشکده مدیریت

7 ، 23 ، 41 ، 43 ، 51

70 ، 123

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت فناوری اطلاعات

23 ، 41 ، 43 ، 51 ، 70 ، 89 ، 123 ، 157

185 ، 201

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

357 ، 370

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت فناوری اطلاعات

محل تحصیل پردیس دانشگاه

357 ، 422 ، 523 ، 648 ، 658

688 ، 720

روزانه

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان

مدیریت

گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور

225 ، 266 ، 270

302 ، 310

روزانه

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان

مدیریت

عنوان رشته مدیریت بحران – پژوهش محور

266 ، 270

302 ، 310

روزانه

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است

370

483 ، 540

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

گرایش مدیریت سیاست­گذاری بخش عمومی

27 ، 83 ، 104 ، 126

145 ، 157

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

گرایش مدیریت سیستم­ها

40 ، 41 ، 43 ، 51

70 ، 83

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

گرایش مدیریت سیستم­ها – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان

201

359 ، 360

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته سیاست­گذاری  علم و فناوری می­باشد-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین

41 ، 70 ، 123

157 ، 216

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده مدیریت

4 ، 43 ، 70

157 ، 216

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات می­باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت

4 ، 28

83 ، 118

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت می­باشد دانشگاه گرایش را مشخص می ­نماید.

5 ، 30 ، 81

114 ، 130

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات می­باشد- محل تحصیل دانشکده مدیریت

118 ، 156

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم

97 ، 118 ، 122 ، 130 ، 156 ، 157 ، 164 ، 185

260 ، 266

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم

28 ، 89 ، 118 ، 130

156 ، 157

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس قم

90 ، 103 ، 104 ، 130 ، 134

163 ، 204

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم

120 ، 156 ، 157 ، 164

187 ، 201

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم

120

185 ، 204

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان

163 ، 185 ، 187

276 ، 310

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

مدیریت منابع انسانی- بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان- محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

163 ، 185 ، 187

310 ، 359

روزانه

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت

فقط مرد- مدیریت سیستم­ها- سایر شرایط در دفترچه

156 ، 201 ، 215 ، 302 ، 319 ، 357 ، 370 ، 554

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

گرایش مدیریت رفتاری

134 ، 150

255 ، 260

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

مدیریت بازاریابی بین ­المللی

38 ، 75 ، 150 ، 185

260 ، 266

روزانه

دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان

مدیریت

گرایش مدیریت رفتاری

255 ، 270 ، 310

333 ، 357

روزانه

دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان

مدیریت

گرایش مدیریت منابع انسانی

255 ، 302

310 ، 333

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

گرایش تولید و عملیات

4 ، 28 ، 83 ، 89

97 ، 118

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

مدیریت مالی

59

157 ، 185

روزانه

دانشگاه شیراز

مدیریت

گرایش مدیریت سیستم­ها

118 ، 164

260 ، 266

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­باشد

4 ، 70 ، 83 ، 130

157 ، 164

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی

59 ، 75

157 ، 185

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

گرایش تحقیق در عملیات

28 ، 53 ، 97 ، 118 ، 122

130 ، 156

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

گرایش تولید و عملیات

4 ، 28 ، 83 ، 97

118 ، 122

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

گرایش تحقیق در عملیات

53 ، 97 ، 122 ، 156 ، 164 ، 185

260 ، 266

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

گرایش مدیریت رفتاری

40 ، 75 ، 90 ، 134 ، 150 ، 204

216 ، 255

روزانه

دانشگاه لرستان-خرم آباد

مدیریت

گرایش رفتار سازمانی

167 ، 215 ، 255

260 ، 266

روزانه

دانشگاه لرستان-خرم آباد

مدیریت

گرایش مدیریت منابع انسانی

38 ، 215 ، 255

260 ، 266

روزانه

دانشگاه مازندران-بابلسر

مدیریت

عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است.

75 ، 123 ، 216

266 ، 270

روزانه

دانشگاه مازندران-بابلسر

مدیریت

گرایش مدیریت تولید و عملیات

97 ، 122 ، 130 ، 156 ، 164 ، 185 ، 213 ، 260 ، 266

287 ، 298

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی –محل تحصیل پردیس قم

167

319 ، 333

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت- سیاست­گذاری علم و فناوری-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون

287

319 ، 333

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل دانشکده مدیریت

213

302 ، 319

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت

319 ، 333

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت-مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت

213

302 ، 319

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم

213 ، 260 ، 302

319 ، 361

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم

213 ، 302

319 ، 361

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم

302

319 ، 345

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم

204

370 ، 498

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت – توسعه – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

319 ، 331

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس البرز کرج

361 ، 474 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 658

688 ، 720

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش

688 ، 720 ، 762

1000 ، 1023

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می ­باشد- محل تحصیل پردیس البرز کرج

361 ، 648

658 ، 688

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است.محل تحصیل پردیس کیش

688 ، 720 ، 762

1000 ، 1023

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.محل تحصیل پردیس بین­المللی کیش

477 ، 720 ، 762

1000 ، 1023

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت-مدیریت مالی – محل تحصیل پردیس البرز – کرج

549 ، 598

720 ، 762

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت

محل تحصیل پردیس البرز کرج

126 ، 319 ، 331 ، 360 ، 390 ، 450 ، 465 ، 477 ، 510 ، 537 ، 549

648 ، 658

پردیس

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

عنوان رشته دکتری حرفه ­ای مدیریت گرایش تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری می­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران-(عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی­ باشد)

471

1000 ، 1018

پردیس

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی می ­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران

225 ، 319 ، 422 ، 510

658 ، 688

پردیس

دانشگاه خوارزمی تهران

مدیریت

محل تحصیل پردیس کرج- عنوان رشته مدیریت منابع انسانی

319 ، 422 ، 537

688 ، 720

پردیس

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

گرایش تولید و عملیات-محل تحصیل پردیس دانشگاه

361 ، 474 ، 498 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 598

688 ، 720

پردیس

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس دانشگاه

204 ، 287 ، 357

498 ، 549

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

498 ، 549 ، 598

658 ، 720

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل پردیس دانشگاه

474 ، 500 ، 648

688 ، 720

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

گرایش تحقیق در عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه

361 ، 474 ، 477 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 658 ، 688

720 ، 762

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

گرایش تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه

361 ، 474 ، 477 ، 498 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 598 ، 658

688 ، 720

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ای

محل تحصیل پردیس کیش

1000 ، 1018

پردیس

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ای

عنوان رشته مدیریت – مدیریت رسانه ای – محل تحصیل پردیس البرز کرج

360 ، 510 ، 648 ،  720

1000 ، 1018

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت  گردشگری

29 ، 59 ، 216 ، 255

266 ، 319

روزانه

پژوهشکده گردشگری وابسته به جهاد دانشگاهی

مدیریت  گردشگری

پژوهش محور

29 ، 266 ، 270 ، 345 ، 359 ، 362

390 ، 411

غیر انتفاعی

دانشگاه علم و فرهنگ –تهران(غیرانتفاعی)

مدیریت  گردشگری

319 ، 411 ، 471 ، 537 ، 549

762 ، 915

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت  گردشگری

محل تحصیل پردیس دانشگاه

411 ، 549 ، 688 ، 762

915 ، 1000

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن