دفترچه های کنکور دکتریزبان عمومی و تخصصی

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۶ 

گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی

استاد نیک پور

 

تحلیل اولیه سوالات گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی دکتری ۹۶ :

گرامـر : از ۸ تست گرامر به ۶ تست به راحتی می توان پاسخ داد.


لغـت : در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۱ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۷ لغت در کتاب وجود نداشت.

 
 

درکـ مطلب : سطح درک مطلب نسبت به سال قبل کمی ساده تر بود.متن اول متوسط رو به سخت و متن دوم متوسط بود، بارها در کلاس اشاره شد در آزمون دکتری هر سال از ۲ متن یکی متوسط و یکی متوسط رو به سخت است.

 
 

پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶(گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی):
سوال ۱:

9961

دقیقاً تیپ همان تستی هست که دیشب در کانال قرار داده شد(دکتری ۹۵)
طراح بند ۳ مبحث وارونگی را هدف زده است یعنی :
وارونگی پس از قیود همسان کننده Nor , Neither و So
چندین بار در کلاس های ۱۲ جلسه ای و یک روزه تاکید کردم که مبحث وارونگی از پای ثابت های سوالات هر سال آزمون دکتری هست. در کلاس ها از تعبیر لا ریب فیه!!!(شکی در آن نیست!!!) برای سوال آمدن از این مبحث یاد می کردیم.
طبق رویکردمان ابتدا با نگاه به گزینه ها در می یابیم که از مبحث وارونگی سوال طرح شده است.
در ابتدای گزینه ها قید منفی ساز است پس باید بعد از آن ساختار وارونگی رخ دهد.
به سرعت ۲ گزینه ۱و۲ خط می خورند چون ساختار نرمال دارند(فعل + فاعل)
از بین گزینه ۳ و۴ نیز با توجه به همپایه ساز بودن Nor به سرعت گزینه ۳ به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می گردد.
عبارت سمت چپ the first to observe لذا سمت راست هم باید the first to write باشد. بارها در کلاس اشاره شد که باید چپ و راست ساختارهای موازی copy-paste (کاپی!!!)هم باشند.  
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.

 
 

سوال ۲:
962تست خوب و آموزنده ایست. با کمترین نیاز به ترجمه ؛ گزینه ۱ در حالت ربع ملکوتی!! حذف می شود. یک فروند موصول در گزینه ها رویت می شود پس آنالیز n-1 انجام می دهیم. یک فعل در صورت سوال وجود دارد لذا ۲ گزینه ۲و۴ هم به سرعت رد می شوند گزینه ۲ سوال را ۲ – ۰ کرده و گزینه ۴ سوال را ۱-۱ می کند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.

 
 

سوال ۳:
963 باز هم وارونگی و باز هم وارونگی!!!
دقیقا تیپ این تست را در کنکور دکتری سال ۹۴ داشتیم.
در تمام کلاس های ۱۲ جلسه ای آن هم در جلسه آخر این مبحث را کار می کردیم. در صورت وجود فعل should یا were یا had در جمله شرط ، جواب شرط وارونه می شود.
طریقه وارونگی : if حذف می شود و جای فعل کمکی و فاعل عوض می شود.
در گزینه ۴ به وضوح این وارونگی رویت می شود. گزینه ۳ هم شرطی وارونه شده است ولی شرطی تیپ ۳ هست که پاسخش باید پاسخ تیپ ۳ یا تیپ ترکیبی باشد که نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.

 
 

سوال ۴:
964تست بسیار ساده ایست.بار ها در کلاس ها اشاره شد مبحث صفت آن هم صفات تفضیلی(تر) و عالی(ترین) به شکل غریبی یکی از عشق های طراح محترم هست. در هنگام تدریس یک قلب(آن هم صورتی!!) به دورش کشیده شد. ۳ سال متوالیست که در ساختار آزمون دکتری از این مبحث سوال طرح می شود.
با نگاه به گزینه ها در می یابیم که مبحث صفت را هدف زده است، گزینه ۴ صفت عالی هست و نباید than داشته باشد. 
مرور نکته گرامری : حرف اضافه صفت عالی (of (all یا in یا among هست.
گزینه ۳ صفت تفضیلی هست و باید بجای from ، بعد از خود than داشته باشد.
گزینه یک هم صفت عالی هست و حرف اضافه مجاز آن from نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.

 
 

سوال ۵:
966 تست بسیار زیبایی هست!!! چند تست بسیار شبیه به این تست را در کلاس در مبحث حروف ربط غیر همپایه ساز حل کردیم.
طبق رویکردمان، ابتدا به گزینه ها نگاه می کنیم تا ببینیم چه مبحثی مورد سوال قرار گرفته، فایل مبحث را در ذهن باز می کنیم و سراغ آن مبحث می رویم.
چندین بار در کلاس تاکید شد در گزینه ها با دیدن Despite به سراغ فعل شماری می رویم.
صورت سوال ۱-۳ هست لذا به یک سیم رابط نیاز داریم. پس به سرعت گزینه Despite فعل نیار رد می شود.
کدام گزینه سیم رابط همواره فعل ربط دهنده است؟؟؟ قطعاً Although (با تلفظ آل تف!!!)
اشاره شد که برای دبل چک کردن همواره بعد از Although جمله(فعل + فاعل) می آید که دقیقاً این امر در گزینه ۱ صدق می کند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.

 
 

سوال ۶:
9611باز هم یک سوال بسیار آموزنده و خوشگل!
طبق رویکردمان که چندین بار در کلاس تمرین شد، ابتدا با نگاه به گزینه ها و رویت حداقل یک ضمیر موصولی به سراغ آنالیز n-1 میرویم.
قبل از هر چیز، گزینه ۲ در حالت ربع ملکوت!! حذف می شود(کاما قبل از that  در نقش خواهر شوهر that!! است، همچنین در کلاس اشاره شد که حرف اضافه قبل از that نیز در نقش مادر شوهر نامبرده می باشد!!).در صورت سوال یک سیم رابط و یک فعل دیده می شود لذا تعادل n-1 برقرار نیست و نیاز به یک فعل داریم.
گزینه های ۳و۴ به سرعت رد می شوند چون هر کدام علاوه بر یک فعل یک فروند موصول اضافه دارند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.

 
 

سوال ۷:
9612همچون ۶ سوال قبل سوال بسیار خوب و آموزنده ایست.
سوال را نخوانده پاسخ صحیح نه در حال چشمک زدن بلکه در حال نور بالا زدن است!!!
در تمام گزینه ها یک فروند موصول به همراه یک فعل دیده می شود لذا تمام گزینه ها هم وزن بوده و حتی کار به فعل شماری هم نمی کشد. فقط کافیست به گزینه ها نگاه کنیم و فارغ از اینکه صورت سوال چه باشد در خود گزینه ها جواب را پیدا کنیم.
دقیقا دو تست از این تیپ که ضمایر موصولی در نقش خبری هستند و در نقش پرسشی به کار نمی روند حل کردیم.
با نگاه به گزینه ها به سرعت گزینه ۱و۳ رد می شوند چرا که ساختار سوالی دارند در حالی که هیچ دلیل و نشانه ای برای سوالی کردن در میانه جمله وجود ندارد.
در گزینه ۴ هم them اضافه(حشو) هست و نیازی به نوشتن آن نداریم.
گزینه ۲ چقدر گزینه زیبایی است!!! تدریس بند ۴ مبحث ضمیر موصولی را بخاطر بیاورید، حرف اضافه فعل عبارت می تواند قبل از ضمیر موصول بنشیند،در اینجا live in بوده است که حرف اضافه آن یعنی in قبل از ضمیر موصول نشسته است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.

 
 

سوال ۸:
967 تنها سوال غیر دلچسب این آزمون این سوال بود. ۷ سوال دیگر بسیار استاندارد و ماهرانه طراحی شده بودند ولی طراحی این سوال دلچسب نیست!
طبق رویکردمان یعنی حذف گزینه های اشتباه در ابتدا، گزینه های ۲و۳ را به سرعت رد می کنیم.
در کلاس در قسمت نکات تکمیلی که معمولاً هر سال در کنکور ارشد از آن سوال طرح می شود، اشاره شد که بعد از such همواره گروه اسمی می آید و در گزینه ۲ چون بعد از آن صفت تنها آمده است رد می شود.
گزینه ۳ نیز ساختار صفت برابری هست. در کلاس اشاره شد که در قیاس دو چیز باید آن دو چیز هم جنس و هم پایه باشند(در غیراین صورت می شود قیاس مع الفارق!) لذا در اینجا باید دو سمت as high as همپایه باشد که نیست.پس گزینه ۳ هم رد می شود.
با توجه به اینکه باید بعد از ترکیب معروف that + صفت + So یک جمله (فعل + فاعل) داشته باشیم ،چون that در معنای که هست و بعد از آن به فاعل و فعل نیاز داریم. اینجا فاعل وجود ندارد و لذا گزینه ۱ رد می شود و ناچاراً گزینه نامانوس و نه چندان پرکاربرد ۴ به عنوان پاسخ انتخاب می شود.

.The exam was so difficult that he did not pass it
 امتحان آنقدر سخت بود که او نتوانست امتحان را پاس کند
The tea was so hot that I could not drink it
چایی آنقدر داغ بود که من نمیتوانستم آن را بنوشم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.

 
 

پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۶(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی) و ارجاع آن به کتاب مرجع لغـات زبان عمومی استـاد نیکـ پور :

96229624

سوال ۱۳۹ : گزینه ۱ صحیح است.
یک موسسه پژوهشی در زمینه توسعه اجتماعی، نهادی …مستقل(خودمختار)…. بوده که متولی(مسئول) انجام تحقیقات در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی جهانی است.
Autonomous : فصل ۹-صفحه ۱۸۴ – در کوییز کلاسی هم بر روی این لغت تاکید شد، در هنگام تدریس دوستان برای مثالی از یک جمهوری خودمختار، به مزاح از جمهوری چچن!! یاد کردند! 
Incredulous : از ریشه لغت incredible می آید و در معنای ناباور است، آنچنان لغت پرکاربردی نیست.
 Sedentary : در معنای پشت میز نشین است. قطعاً بسیار لغت کم تکراری است و در حوزه زبان عمومی آکادمیک نیز لغت پرکاربردی نیست لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و نخواهد شد!!
Spontaneous : فصل ۵-صفحه ۹۸ – لغت قشنگی است.در هنگام تدریس این لغت اشاره کردیم که معنای خودجوش(ییهویی!!!) بهترین ترجمه برای این لغت است.

 

 

سوال ۱۴۰ : گزینه ۲ صحیح است.
هنگامی که ماری به سراغ رسیور رفت، او (مثلاً دیوید!) رسیور را …با بی میلی… رها کرد و آن سمت دیوار ایستاد تا مکالمه ماری را بشنود.
Exclusively : فصل ۳-صفحه ۶۱
Reluctantly : فصل ۱۱-صفحه ۲۰۸
Functionally : لغتی ساده در معنای عملکرد و کارکرد است. معنی منفی آن یعنی Malfunction(در معنای درست کار نکردن) در فصل ۳-صفحه ۷۲ آمده است.
Profoundly : فصل ۴-صفحه ۸۰ – لغت بسیار زیبایی در معنای ژرف و عمیق و پرمغز است. چندین بار در کلاس بر این لغت تاکید کردم.

 

 

سوال ۱۴۱ : گزینه ۴ صحیح است.
پسرم الان رفتار بسیار خوب و مناسبی دارد، هر چند که من و همسرم باید خودمان را برای مجازات …..اجتناب ناپذیر…… زندان رفتنش آماده کنیم.
Tangible : فصل ۲-صفحه ۳۹ – لغت بسیار پرکاربرد و پربسامدی هست در حوزه زبان عمومی آکادمیک.در کوییز های کلاسی هم ۱و۲ بار بر آن تاکید شد.
Invincible : فصل ۱۶-صفحه ۳۱۳ – لغت خوبی هست در معنای شکست ناپذیر. در کنکور ارشد ۹۵ هم در صورت یکی از سوالات آمده بود. 
Ostensible : لغتی در معنای ظاهری و وانمود کردنی هست. لذا اصلا لغات پرکاربردی نیست و در کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانید به راحتی آنها را رد کنید و با اطمینان بگویید گزینه ۳ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Inevitable : فصل ۷-صفحه ۱۳۳

 

 

سوال ۱۴۲ : گزینه ۲ صحیح است.
هنگامی که آتشفشان فوران میکند، مواد مذاب شهر را …زیر خود فرو برده… و مردم را مجبور به خروج از خانه هایشان می کند.
Humiliate : فصل ۱۳-صفحه ۲۵۴ – لغت بسیار زیبایی هست، در کلاسی نبوده که در هنگام تدریس لغت به روش ریشه شناسی، به ریشه این لغت اشاره نکرده باشم. ریشه این لغت، hum در معنای خاک هست. خالی از لطف نیست که چند لغت با این ریشه را با هم مرور کنیم: humble در معنای انسان متواضع است که می گوییم آدم خاکی هست. یک لغت زیبای دیگر، human در معنای بشر خاکی است. humiliate نیز در معنای تحقیر کردن و به خاک مالیدن است.
دیدید چقدر یادگیری لغت به روش ریشه شناسی جـذاب و زیباست!!!
اصولی ترین و آکادمیک ترین، در نتیجه ماندگارترین روش یادگیری لغت از طریق روش ریشه شناسی(Etimology) است. همانطور که دیدید با دانستن یک پیشوند توانستید معنی چندین کلمه را فرابگیرید و این روش هست که شما را در یادگیری لغت قدرتمند می سازد.
Inundate : فصل ۹-صفحه ۱۶۷ – در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت بسیار پرکاربرد و پرتکراریست. در آزمون های سالهای گذشته دکتری هم تکرار شده بود. در تمامی کلاس ها برای مترادف لغت Submerge از این لغت نام می بردیم. مثالی که همیشه در کلاس ها میزدیم این بود که این روزها غرق مطالعه کردن هستم.   
Alienate : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۹ – در معنای بیگانه کردن است. این لغت دقیقاً در کنکور دکتری ۹۴ نیز در گزینه ها بود. بعضاً در متون فارسی دیده ام که فرم اسمی این لغت(alienation) را با املای الیناسیون در معنای از خودبیگانگی استفاده می کنند.
Accelerate : فصل ۳-صفحه ۶۱ – لغتی در سطح دبیرستان است! 

 

 

سوال ۱۴۳ : گزینه ۱ صحیح است.
وزیر جدید به کمک فرم های جدید همکاری و ارتباطی، خواستار ….انسجام و یکپارچگی…. بیشتری به ویژه بین کارفرمایان و کارمندان است.
Solidarity : فصل ۱۴-صفحه ۲۷۷
Verbosity : فصل ۱۴-صفحه۲۷۱
Obscurity : فصل ۴-صفحه ۸۷
Frigidity :

 

 

سوال ۱۴۴ : گزینه ۴ صحیح است.
بسیاری از مردم معتقدند که جو غیر رسمی بین دانشجویان ….باعث(موجب،مساعد کننده)……. ایجاد دوستی های جدید می شود.
Inquisitive : فصل ۱۳-صفحه ۲۵۱
Submissive : فصل ۹-صفحه ۱۷۵ 
Addictive :
Conducive : فصل ۱۷-صفحه ۳۳۶

 

 

سوال ۱۴۵ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۴۶ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۸ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۹ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۰ : گزینه ۲ صحیح است.

 

 

پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) :
read10read3

سوال ۱۵۱ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۳ صحیح است.(اصلاح شد) 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۳ صحیح است.

 
 

read21read23
سوال ۱۵۶ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۷ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۹ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۳ صحیح است

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن