آخرین خبرها
خانه / ظرفیت ها وانتخاب رشته / دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال ۱۳۹۲

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال ۱۳۹۲

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مالی سال ۱۳۹۲

دوره تحصیلی

کد رشته محل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام گرایش

ظرفیت نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

۱۸۳۴

دانشگاه تهران

مهندسی مالی

۳

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

۱۸۳۵

دانشگاه تهران

مهندسی مالی

۱

بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان

نوبت دوم

۱۸۳۶

دانشگاه تهران

مهندسی مالی

۱

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

۱۸۳۷

دانشگاه تهران

بانکداری

۳

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

۱۸۳۸

دانشگاه تهران

بانکداری

۱

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

۱۸۳۹

دانشگاه تهران

بیمه

۳

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

۱۸۴۰

دانشگاه تهران

بیمه

۱

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

۱۸۴۱

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۳

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

۱۸۴۲

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۱

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

روزانه

۱۹۱۰

دانشگاه امام صادق (ع)

حقوق مالی

۲

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است

  در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

کد محل تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان گرایش

ظرفیت


توضیحات

روزانه

۱۹۱۰

دانشگاه امام صادق (ع)

حقوق مالی

۲

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.

نوبت دوم

۱۸۴۰

دانشگاه تهران

بیمه

۲

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

۹۶۱۲

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۲

عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است- محل تحصیل پردیس فارابی- قم

نوبت دوم

۱۸۴۲

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۲

محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*