ظرفیت ها وانتخاب رشته

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده دکتری مدیریت  سال 1393

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام رشته گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال
دوم

توضیحات

روزانه

پژوهشکده گردشگری –جهاد دانشگاهی –مشهد

مدیریت گردشگری

2

پژوهش محور

روزانه

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

1

پژوهش محور

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

6

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

6

گرایش مدیریت بازاریابی

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)- تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت بازاریابی بین­ المللی- فقط زن

روزانه

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت دولتی

7

مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی- شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت فناوری اطلاعات

3

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

3

گرایش مدیریت تولید و عملیات

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت  استراتژیک

6

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

سیاستگذاری علم و فناوری

3

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

3

پذیرش دانشجو در گرایش رفتاری صورت می پذیرد

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

4

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی –دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

4

گرایش مدیریت بازاریابی–دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

3

گرایش مدیریت بازاریابی-مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

4

گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

3

گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

گرایش تصمیم­گیری و خط ­مشی­ گذاری عمومی- دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

3

گرایش تصمیم­گیری و خط ­مشی­ گذاری عمومی- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

گرایش رفتارسازمانی-دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

3

گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

گرایش مدیریت منابع انسانی-دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

3

گرایش مدیریت منابع انسانی- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

4

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

4

گرایش تحقیق در عملیات- دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

3

گرایش مدیریت تحقیق در عملیات – مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

3

گرایش مدیریت رفتار سازمانی- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

3

گرایش مدیریت سیستم­ها- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

3

گرایش مدیریت مالی- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

3

گرایش مدیریت تولید و عملیات- مجتمع آموزش عالی قم

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت تولید و عملیات- دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت

4

مدیریت توسعه- دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه ­ای

4

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

مدیریت تکنولوژی

4

دانشکده مدیریت تهران

روزانه

دانشگاه تهران

سیاستگذاری علم و فناوری

4

دانشکده علوم و فنون نوین

روزانه

دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران

مدیریت

6

گرایش مدیریت سیستم ­ها-شرایط درانتهای دفترچه-فقط مرد

روزانه

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

مدیریت

2

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

مدیریت

2

گرایش مدیریت تولید و عملیات

روزانه

دانشگاه خوارزمی- تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری- تهران

روزانه

دانشگاه خوارزمی- تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت منابع انسانی- تهران

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت بازاریابی بین­ الملل

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت تولید و عملیات

روزانه

دانشگاه سمنان

مدیریت

2

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

مدیریت

2

گرایش مدیریت مالی

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

مدیریت

2

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مدیریت بازرگانی

4

گرایش مدیریت سیاستگذاری  بازرگانی

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت تولید وعملیات

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مدیریت

4

گرابیش مدیریت رفتاری

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت مالی

روزانه

دانشگاه شیراز

مدیریت

3

گرایش مدیریت سیستم­ها

روزانه

دانشگاه صنعتی شریف- تهران

مدیریت

7

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت بازرگانی

5

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت بازرگانی

5

گرایش مدیریت بازاریابی

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت بازرگانی

5

گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت دولتی

5

گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت دولتی

5

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

5

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت

5

گرایش تحقیق در عملیات

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت

5

گرایش مدیریت تولید و عملیات

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت

5

گرایش مدیریت مالی

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت گردشگری

5

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت تکنولوژی

5

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران –تهران

سیاستگذاری علم و فناوری

3

ارائه در دانکشده مهندسی پیشرفت- فقط مرد

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران –تهران

حرفه­ ای مدیریت گرایش تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری

5

عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی­ باشد.مدرک فارغ­ التحصیلی صادره برای این رشته «دکتری حرفه­ ای» می­ باشد.ارائه در دانشکده مهندسی پیشرفت- فقط مرد

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران –تهران

مدیریت سازمان­های دولتی ایران

3

ارائه در دانکشده مهندسی پیشرفت- فقط مرد

روزانه

دانشگاه علوم انتظامی امین

مدیریت

5

مدیریت پیشگیری از جرم- شرایط در انتهای دفترچه- ویژه کارکنان نیروی انتظامی- فقط مرد

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت فناوری اطلاعات

4

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

3

گرایش مدیریت رفتاری

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

3

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه لرستان- خرم آباد

مدیریت

3

گرایش رفتار سازمانی

روزانه

دانشگاه لرستان- خرم آباد

مدیریت

3

گرایش مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه مازندران- بابلسر

سیاستگذاری علم و فناوری

4

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت بازرگانی

3

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت بازرگانی

4

گرایش مدیریت بازاریابی

روزانه

دانشگاه یزد

مدیریت

6

گرایش مدیریت تولید و عملیات

روزانه

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی

مدیریت دولتی

5

گرایش تصمیم­گیری و خط مشی­ گذاری عمومی

روزانه

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی

مدیریت دولتی

5

گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

2

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

3

گرایش مدیریت بازاریابی

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت فناوری اطلاعات

1

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

3

گرایش مدیریت تولید و عملیات

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

1

مدیریت استراتژیک

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس

سیاستگذاری علم و فناوری

1

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

1

پذیرش دانشجو در گرایش رفتاری صورت می پذیرد

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

2

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

2

گرایش مدیریت بازاریابی-دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

2

گرایش مدیریت بازاریابی-مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

2

گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

2

گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری –مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی- دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش رفتارسازمانی-دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه- مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش مدیریت منابع انسانی-دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش مدیریت منابع انسانی- مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

2

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

2

گرایش تحقیق در عملیات- دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

2

گرایش تحقیق در عملیات – مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش مدیریت رفتار سازمانی- مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت سیستم­ها- مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت مالی- مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت تولید و عملیات- مجتمع آموزش عالی قم

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت تولید و عملیات- دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت

2

مدیریت توسعه- دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه ­ای

2

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدیریت تکنولوژی

2

دانشکده مدیریت تهران

نوبت دوم

دانشگاه تهران

سیاستگذاری علم و فناوری

1

دانشکده علوم و فنون نوین

نوبت دوم

دانشگاه خوارزمی- تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری- تهران

نوبت دوم

دانشگاه خوارزمی- تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت منابع انسانی- تهران

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت فناوری اطلاعات

2

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

2

گرایش مدیریت منابع انسانی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

5

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

5

گرایش رفتار سازمانی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

5

گرایش مدیریت منابع انسانی

غیرانتفاعی

دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی)

مدیریت گردشگری

5

شرایط در انتهای دفترچه

پردیس خودگردان

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

6

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

پردیس خودگردان

دانشگاه اصفهان

مدیریت بازرگانی

6

گرایش مدیریت بازاریابی

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

5

گرایش مدیریت بازاریابی-پردیس خودگردان البرز کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

3

گرایش مدیریت سیاستگذاری بازاریابی- پردیس خودگردان کیش

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

4

گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی-پردیس خودگردان البرز کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

3

گرایش تصمیم­گیری وخط­مشی­گذاری عمومی- پردیس خودگردان کیش

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

گرایش رفتار سازمانی- پردیس خودگردان ارس

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

4

گرایش مدیریت منابع انسانی-پردیس خودگردان ارس

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت

3

گرایش تحقیق در عملیات- پردیس خودگردان کیش

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت تولید و عملیات- پردیس خودگردان البرز کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت

3

گرایش مدیریت تولید و عملیات- پردیس خودگردان کیش

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت منابع انسانی- پردیس خودگردان البرز کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه ­ای

4

پردیس خودگردان ارس

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

4

پردیس خودگردان البرز کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت رسانه­ ای

3

پردیس خودگردان کیش

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران

مدیریت تکنولوژی

5

پردیس خودگردان البرز کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی- تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت منابع انسانی –پردیس خودگردان واقع در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی- تهران

مدیریت

4

گرایش مدیریت منابع انسانی- پردیس خودگردان واقع در کرج

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی- تهران

مدیریت

2

گرایش مدیریت رفتاری-پردیس خودگردان واقع در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه سمنان

مدیریت

1

گرایش مدیریت منابع انسانی- پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت بازرگانی

5

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی- پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت دولتی

5

گرایش مدیریت منابع انسانی- پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

5

پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت

5

گرایش مدیریت مالی- پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت

5

گرایش تحقیق در عملیات – پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت

5

گرایش مدیریت تولید و عملیات- پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت گردشگری

5

پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

مدیریت تکنولوژی

5

پردیس خودگردان دانشگاه

روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت 2 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش مدیریت استراتژیک –بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش مدیریت تولید و عملیات – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 دانشکده مدیریت –گرایش مدیریت بازاریابی-بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 1 مجتمع آموزش عالی قم –گرایش مدیریت بازاریابی- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 دانشکده مدیریت- گرایش مدیریت منابع انسانی- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی 1 مجتمع آموزش عالی قم –گرایش مدیریت منابع انسانی- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت 2 دانشکده مدیریت –گرایش تحقیق در عملیات – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت 1 مجتمع آموزش عالی قم –گرایش تحقیق در عملیات- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3 محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی 3 محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی 2 دانشکده مدیریت- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی 1 مجتمع آموزش عالی قم –بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 4 گرایش تحقیق در عملیات
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی 2 محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 2 گرایش تحقیق در عملیات
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 پردیس ارس- گرایش مدیریت بازاریابی- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 پردیس البرز- گرایش مدیریت بازاریابی – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 پردیس کیش-
گرایش مدیریت بازاریابی- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج- گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 پردیس ارس- گرایش مدیریت منابع انسانی – بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 پردیس البرز- گرایش مدیریت منابع انسانی- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت 2 پردیس البرز- گرایش تحقیق در عملیات- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت 2 پردیس کیش- گرایش تحقیق در عملیات-بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی 2 پردیس البرز- بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند –بنیاد مستضعفان
پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 4 پردیس دانشگاه –گرایش تحقیق در عملیات

در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نام رشته گرایش

ظرفیت

توضیحات

روزانه

دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

مدیریت تکنولوژی

3

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت بازرگانی

2

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش رفتار سازمانی

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت دولتی

2

گرایش مدیریت منابع انسانی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن