مقاله نویسی و روش تحقیق

لیست نشریات علمی ایران در حوزه مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی

لیست نشریات علمی ایران در حوزه مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی

در ادامه مطلب، لیستی از نشریات علمی ایران در حوزه مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی آماده گردیده است. این حوزه ها خیلی مرتبط به یکدیگر بوده و به سختی می توان موضوعات آنها را از یکدیگر منفک نمود.

نام نشریه اعتبار علمی موضوع دوره انتشار وبسایت
اقتصاد و مدیریت شهری علمی – پژوهشی اقتصاد فصلنامه http://www.ueam.ir
اندیشه مدیریت راهبردی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه smt.sadiqjournals.ir
بهبود مدیریت علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه behboodmodiriat.ir
پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://jme.journals.umz.ac.ir
پژوهشنامه مدیریت تحول علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://jm.um.ac.ir
پژوهش های مدیریت در ایران علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jrmi.ir
پژوهش های مدیریت راهبردی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه ۲۲۲۸-۵۰۶۷
پژوهش های مدیریت عمومی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jmr.usb.ac.ir
پژوهش های مدیریت منابع انسانی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://hrm.iranjournals.ir/
پژوهش های مدیریت منابع انسانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://ormr.modares.ac.ir
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه http://harold.jrl.police.ir
چشم انداز مدیریت بازرگانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://sbu.ac.ir/Cols/FMA/FMAJournal
چشم انداز مدیریت صنعتی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه sbu.ac.ir/cols/fma/fmajournal/pages/default.aspx
علوم مدیریت ایران علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.iams.ir
فراییند مدیریت و توسعه علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه JMDP.IR
کاوش های مدیریت بازرگانی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://bar.yazd.ac.ir/
مدیریت استاندارد و کیفیت علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه idsc.tridi.ir
مدیریت اسلامی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه journals.ihu.ac.ir
مدیریت بازرگانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه jibm.ut.ac.ir
مدیریت بحران علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه joem.ir
مدیریت بهره وری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.iaut.ac.ir/FM.Home.aspx
مدیریت توسعه فناوری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jtdm.irost.ir
مدیریت تولید و عملیات علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://uijs.ui.ac.ir/jpom
مدیریت دارایی و تامین مالی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://uijs.ui.ac.ir/amf
مدیریت دولتی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jipa.ut.ac.ir/
مدیریت زنجیره تامین علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه scmj.ihu.ac.ir
مدیریت و توسعه علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه imre.ir
مدیریت شهری علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://ijurm.imo.org.ir
مدیریت صنعتی علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه imj.ut.ac.ir
مدیریت فردا علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://modiriyatfarda.ir
مدیریت فرهنگ سازمانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://jomc.ut.ac.ir
مدیریت فناوری اطلاعات علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه jitm.ut.ac.ir
مدیریت نوآوری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه nowavari.ir
مدیریت و پژوهش های دفاعی علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه http://journals.ihu.ac.ir
مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه iies.ac.ir
مطالعات رفتار سازمانی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://www.iaobm.ca/journal/detail/id/5
مطالعات مدیریت بهبود و تحول علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.atu.ac.ir
مطالعات مدیریت ترافیک علمی – ترویجی مدیریت فصلنامه http://tms.jrl.police.ir
مطالعات مدیریت راهبردی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://sbu.ac.ir/Cols/FMA/FMAJournal
مطالعات مدیریت صنعتی علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه journal.atu.ac.ir
مطالعات مدیریت گردشگری علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه http://journal.atu.ac.ir
مهندسی صنایع و مدیریت علمی – پژوهشی مدیریت دو فصلنامه http://journal.sharif.ir/journals/sjie
مهندسی و مدیریت کیفیت علمی – پژوهشی مدیریت فصلنامه j.pqprc.ac.ir
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن